Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Koninie
Konin 62-510; ul. Noskowskiego 1A
tel./fax +63 242 34 71
e-mail: tpdkonin@op.pl
Nr KRS 0000429483
z dopiskiem TPD Konin
Kategoria: Aktualności
Kategorie
Aktualności
21.09.2017

                                                                                                        

                                                                                                                     

                                                                                                              Konin,, dnia 21.09.2017r.    

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu  „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.2. Usługi społeczne Poddziałanie: 7.2.1. Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne .

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie zwany dalej Zamawiającym zwraca się z zapytaniem ofertowym o organizację warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi : trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

1. Nazwa  i adres zamawiającego:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin,

Tel.  63 242 34 71, e- mail  tpdkonin@op.pl

 2. Przedmiot zamówienia

Organizacja warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

3. Termin i forma realizacji zatrudnienia:

1) Październik 2017r. ,

2)  Zamawiający zaplanował w 5 gminach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin łącznie 10 godzin po 2 godziny w placówce  przez okres realizacji zadania .

3)  umowa zlecenie

4.       Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi : trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

 

b)     Zadania :

  • Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.
  • Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
  • Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
  • Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

c)      Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do wskazanego miejsca realizacji zadania

d)      Rzetelne i terminowe wykonywanie usługi,

e)      Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyska w trakcie wykonywania usług, a w szczególności: nie ujawnia osobom trzecim danych, personalnych osób, dla których świadczona będzie usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu świadczenia usługi,

f)       Nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych a w szczególności środków pieniężnych, cennych przedmiotów,

g)      Zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z klientami,

h)      Przestrzegania w ramach umowy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz 922 z póź zm.),

i)      Zamawiający żąda udzielenia wszelkich niezbędnych  wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

j)        Współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realizacji projektu,

k)      Oznaczania wszystkich dokumentów wytworzonych przez siebie w związku z realizacją umowy, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.

5.       Warunki płatności

Za świadczone usługi, zgodnie z harmonogramem realizacji, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ciągu 14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy.

6.       Sposób przygotowania oferty

1)      Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru formularz oferty( Załącznik nr 1)

2)      Oferta powinna być:

a)   Opatrzona pieczątką firmową,

b)  Posiadać datę sporządzenia

c)   Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, i w zależności od oferenta numer PESEL, NIP, REGON

d)  Podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

3)      Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu :

a)      Dokumenty poświadczające, że posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje podparte załączonymi dokumentami-np. referencje wystawione przez podmioty, dla których prowadzona była usługa.

b)      Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2)

c)       Oświadczenie,  iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. (Załącznik nr 3)

d)      Oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe. (załącznik nr 4)

e)   Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców

7.       Miejsce oraz termin składania oferty:

1)      Wypełnioną ofertę wraz z wypełnionymi dokumentami należy składać do dnia 28.09.2017 r. do godz. 12:00  pod adresem: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na organizację warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych”. Oferty złożone po w terminie nie będą rozpatrywane.

2)      Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej i faksem.

3)      Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.       Inne postanowienia

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

2)      Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.

3)      Zamawiający  może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

4)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

5)      Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.

6)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

8)      Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie: www.tpdkonin.pl

9)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny na każdym etapie jej realizacji.

10)    W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaję się za rażąco niską, jeżeli jest niska o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9.       Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

1)      Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

2)      Wybrany wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony do dnia 29.09.2017 r.

        10. Wspólny słownik zamówień (CPV)

80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

11.   Uwagi końcowe

1)   Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane będą   z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

12.   Załączniki:

1)      Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

2)      Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

3)      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

4)      Załącznik nr 4- Oświadczenie o niekaralności

5)   Załącznik nr 5- Oświadczenie o stanie zdrowia

 

                                                                                                                Prezes
                                                                                                     Krystyna  Chowańska 

 

07.09.2017

            Towarzystwo Przyajaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
realizuje projekt "Energia pokoleń"  w 10 gminach powiatu konińskiego,
w okresie 21.08.- 20.10.2017 r.
Zadaniem projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Koninie
jest rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci w integracji pokoleniowej.
Rezultaty warsztatów artystycznych zaprezentowane będą
na Rodzinnym Turnieju Kulturalno-Rekreacyjnym
7 października 2017 r. w Ośrodku sportu "Rondo"

07.09.2017

 

                                           

                                                                    „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

             Konin dnia: 07.09.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego:                        Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

Adres zamawiającego:            ul. Noskowskiego 1a

Kod Miejscowość:                  62-510 Konin

Telefon:                                  63 242 34 71

Faks:                                       63-242 34 71

Adres strony internetowej:                     www.tpd.konin.pl

Adres poczty elektronicznej:                  tpdkonin@op.pl

Godziny urzędowania:                           7:30 do 15:30

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dowóz dzieci  uczestniczących w projekcie „LUS-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”  na spektakl w Teatrze im. Fredry,  ul. A. Mickiewicza 9  w Gnieźnie.

2.      Rodzaj zamówienia: Usługi w zakresie transportu drogowego

3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakres zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu uczestników   projektu :

transport na spektakl teatralny w Teatrze im. Fredry,  ul. A. Mickiewicza 9  w Gnieźnie., w dniu  26 października 2017r., który obejmie: przywiezienie i rozwiezienie uczestników projektu z 5 gmin: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin. 

Kolejność zbierania uczestników z gmin ustala kierowca.

Przyjazd do Gniezna   godzina 10.15

Wyjazd  z  Gniezna  godzina  15.00  i  rozwiezienie dzieci do gmin.

4.            Transportem jednorazowo objętych zostanie  45 uczestników projektu.

5.            Pojazd, którym realizowany jest przewóz uczestników, nie musi pozostawać
do dyspozycji Zamawiającego w czasie pobytu uczestników projektu w Gnieźnie.

6.            Termin wykonania zamówienia: 26 października 2017r.

7.            Wykonawca zapewnia optymalnie najkrótszą trasę przejazdu uczestników.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.            Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie
z załączonym formularzem ofertowym zawierać będzie cenę (brutto) za kilometr oraz planowaną liczbę kilometrów.

2.            Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

PROCEDURY I KRYTERIA OCENY OFERT

1.            Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania cenowego.

2.     Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: dogodny i bezpieczny przewóz uczestników za najkorzystniejszą cenę.

3.     Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

4.        Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.            Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2.            Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć:

2.1 Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr l do mniejszego zapytania),

2.2  Podpisane oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

3.            Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres:

                         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

                                             ul. Noskowskiego 1a,   62-510 Konin

       z dopiskiem „zapytanie ofertowe” lub osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do        
       29.09.2017r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.  

KONTAKT Z WYKONAWCĄ

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Krystyna Chowańska          63 242 34 71

Magdalena Michalak           63 242 34 71

INNE INFORMACJE

1.Prezes jednostki dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu).

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

 3.Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.

4. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z załącznikami. 

ZAŁĄCZNIKI

1.Formularz ofertowy.

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

 

30.08.2017

 Konin, dn. 21.08.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 5/2017

W związku z nie rozstrzygnięciem  zapytania ofertowego   w dniu 29.08.2017 r.
termin składania ofert  na poniższe zapytanie został wydłużony do 06.09.2017r. do godz. 12:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

 

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dzieci kwalifikowane do adopcji.   

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi  kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji w zakresie integracji sensorycznej.

 

 

Wsparcie ma być zrealizowana w terminie od 11.09.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

 

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać
do dnia 06.09.2017 do godz.12:00

na adres email oaokonin@wp.pl

pocztą lub osobiście na adres Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Paulina Antczak

Marzanna Przybyłowska

tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

 

29.08.2017

 Konin, dn. 29.08.2017 r.

 

 

Protokół z wyboru oferty nr 5/2017

 

 W dniach 29.08.2017 r. o godz. 12:00  upłynął termin  rozeznania rynku  w ramach projektu  „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena usługi kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci  kwalifikowanych do adopcji w zakresie integracji sensorycznej.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej

W ramach niniejszego postępowania do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie
 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z tym postępowanie przedłużono do 06.09.2017r. go godz. 12:00.

29.08.2017

                                                                                                                                        

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Konin, dn. 29.08.2017r .

 

                             PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT

            W postępowaniu na usługę : przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki kompetencji
            matematycznych i zajęć socjoterapeutycznych

I.                   Zamawiający

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a 62-510 Konin

 

II.                Termin składania ofert :  do dnia 25.08.2017 r.

w dniu 14.07.2017 r. zamieszczono na stronie internetowej www. tpd.konin.pl ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki kompetencji matematycznych i zajęć socjoterapeutycznych.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.08.2017 r. do godz. 15.00 złożono dwie oferty.

 

III.             Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę:

1.      Pani Violetta Kropidłowska                     (na teren gminy Skulsk)

2.      Pani Agnieszka Wawrzyniak                   (na teren gminy Rychwał)

 

IV.             Kryterium wyboru oferty:

- doświadczenie zawodowe

- cena usługi

 

V.       Uzasadnienie

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 29.08.2017r. analizy ofert
w celu realizacji zamówienia na przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki kompetencji matematycznych i zajęć socjoterapeutycznych  Zleceniodawca wyłonił oferty:

 

1.      Pani Violetty  Kropidłowskiej                    (na teren gminy Skulsk)

2.      Pani Agnieszki  Wawrzyniak                    (na teren gminy Rychwał)

           uznane za zgodne z kryterium  oferty: tj. doświadczenia zawodowego i ceny usługi.

 

W wyborze uczestniczyli:

Krystyna Chowańska

Ewelina Mili

Magdalena Michalak

                                                                                                                                                          

21.08.2017

 Konin, dn. 21.08.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 5/2017

Kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

 

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dzieci kwalifikowane do adopcji.   

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi  kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji w zakresie integracji sensorycznej.

 

 

Wsparcie ma być zrealizowana w terminie od 11.09.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

 

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać
do dnia 29.08.2017 do godz.12:00

na adres email oaokonin@wp.pl

pocztą lub osobiście na adres Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Paulina Antczak

Marzanna Przybyłowska

tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

 

14.07.2017

 „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

                                                                                                                                          Konin, dn. 14.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 6
w Projekcie LUS- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 ogłasza nabór nauczycieli do :
- przeprowadzenia zajęć wyrównujących braki kompetencji matematycznych
- przeprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych

WYMAGANIA:

-  kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
-  aktualne CV
-  dyspozycyjność
-  mobilność
-  doświadczenie w pracy z dziećmi min. 3 lata
-  oświadczenie o niekaralności
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2002 r., NR 101,poz.926 ze zm.)”

-  oferta cenowa wykonania zadania

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD w  Skulsku - prowadzenie zajęć wyrównujących braki kompetencji matematycznych
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD w  Rychwale -  przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

RODZAJ UMOWY:

-  umowa zlecenie
Zatrudnienie będzie obejmowało 8 h miesięcznie w placówce przez okres 14 miesięcy.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., listownie  (nie decyduje data stempla pocztowego), bądź osobiście w siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,  ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.

 

 

04.07.2017

 

                                       

                                             "LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018 
realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

w 5 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych w gmiach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

                                                       

                           

07.06.2017

 Konin, dn. 07.06.2017 r.

 

Protokół z wyboru oferty nr 4/2017

I. Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin.

II. Termin składania ofert:

 W dniu 07.06.2017 o godz. 12:00  upłynął kolejny termin rozeznania rynku  w ramach projektu
„Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena usługi wsparcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej www.tpd.konin.pl

III. Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę: 

W ramach niniejszego postępowania wpłynęła 1 ofert podmiotu:

Lp.

Nazwa i dane firmy

Cena

3.

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno –Seksuologiczny  Sylwia Osada

62-510 Konin, ul. Chopina 2/66

NIP 665-257-54-16

 

100,00 zł za 1h wsparcia  brutto

 

IV. Kryteria wyboru ofert:

- cena 60

- doświadczenie zawodowe 40

 

V. Uzasadnienie:

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 07.06.2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na usługę wsparcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi. Zleceniodawca  wyłonił ofertę podmiotu: Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno –Seksuologiczny  Sylwia Osada, 62-510 Konin , ul. Chopina 2/66, oferującą cenę 100 zł brutto , której oferta była jedyną zaoferowaną, spełniającą wymogi formalne,  uzyskując łącznie 100 pkt. Załącznik nr 1 Tabela z ofertą i punktacją.

W wyborze uczestniczyli:

1.Krystyna Chowańska

2.Paulina Antczak

3.Marzanna Przybyłowska

                                                                                                                                                                                              

Załącznik nr 1 Tabela z ofertą i punktacją

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa

Oferta zgodna pod względem formalnym

Rozwój zawodowy

pkt

Cena brutto

Cena pkt

Suma uzyskanych pkt

3

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno –Seksuologiczny  Sylwia Osada

 

tak

40

100

60

100

                                                

 

07.06.2017

       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie organizauje półkolonie letnie w następujacych placówkach:

  • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kolejowa 2 Konin
  • Środowiskowe Ognisko Wycjhowawcze nr 7, ul. Staffa 5 Konin- Gosławice 
  • Świetlica Środowiskowa TPD, ul. Kamienna 57a Konin-Wilków 
29.05.2017

  

                                                                      

                                                                                                          Konin, dn. 29.05.2017 r.

 

 

Protokół z wyboru oferty nr 4/2017

 

 W dniach 29.05.2017 r. o godz. 12:00  upłynął termin  rozeznania rynku  w ramach projektu  „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena usługi wsparcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej

W ramach niniejszego postępowania do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie
 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z tym postępowanie przedłużono do 7.06.2017r. go godz. 12:00.

 

 

 

29.05.2017

                 Konin, dn. 29.05.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 4/2017

Kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji

W związku z nie rozstrzygnięciem  zapytania ofertowego   w dniu 29.04.2017 r.
termin składania ofert  na poniższe zapytanie został wydłużony do 07.06.2017r. do godz. 12:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

 

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dzieci kwalifikowane do adopcji.   

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi  wsparcia psychologicznego
 dla dzieci mającymi problemy emocjonalne:

Wsparcie ma obejmować – w zależności od potrzeb:

1.  pomoc w rozwiazywaniu problemów emocjonalnych

2.  poradnictwo, pomoc psychologiczna, zajęcia terapeutyczne

 

Wsparcie ma być zrealizowana w terminie od 01.06.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

 

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać
do dnia 07.06.2017 do godz.12:00

na adres email oaokonin@wp.pl

pocztą lub osobiście na adres Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Paulina Antczak

Marzanna Przybyłowska

tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

 

29.05.2017

   

  

  

  

  

26.05.2017

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Konin, dn. 26.05.2017r .

                             PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT

 

            W postępowaniu na usługę : przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego

I.                   Zamawiający

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a 62-510 Konin

 

II.                Termin składania ofert :  do dnia 19.05.2017 r.

w dniu 12.05.2017 r. zamieszczono na stronie internetowej www. tpd.konin.pl ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2017r. do godz. 15.00 złożono jedną ofertę.

 

III.             Wykonawca, który złożył ofertę:

1.      Pani Patrycja Olkowska                            (na teren gminy Kramsk)

 

IV.             Kryterium wyboru oferty:

- doświadczenie zawodowe

- cena usługi

 

V.       Uzasadnienie

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 26.05.2017r. analizy oferty
w celu realizacji zamówienia na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego Zleceniodawca wyłonił ofertę:

Pani Patrycji Olkowskiej                            (na teren gminy Kramsk)

 

           uznaną za zgodną z kryterium wyboru oferty: tj.
doświadczenia zawodowego i ceny usługi.

 

W wyborze uczestniczyli:

Krystyna Chowańska

Ewelina Mili

Magdalena Michalak

                                                                                                                                  


22.05.2017

                                                                               Konin, dn. 22.05.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 4/2017

Kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

 

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dzieci kwalifikowane do adopcji.   

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi  wsparcia psychologicznego dla dzieci mającymi problemy emocjonalne:

Wsparcie ma obejmować – w zależności od potrzeb:

1.  pomoc w rozwiazywaniu problemów emocjonalnych

2.  poradnictwo, pomoc psychologiczna, zajęcia terapeytyczne

 

Wsparcie ma być zrealizowana w terminie od 01.06.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

 

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać
do dnia 29.05.2017 do godz.12:00

na adres email oaokonin@wp.pl

pocztą lub osobiście na adres Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Paulina Antczak

Marzanna Przybyłowska

tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

12.05.2017

                                 

   „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Konin, dn. 12.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 5
w Projekcie LUS- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim
 - przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 ogłasza nabór nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka angielskiego

WYMAGANIA:

-  kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
-  aktualne CV
-  dyspozycyjność
-  mobilność
-  doświadczenie w pracy z dziećmi min. 3 lata
-  oświadczenie o niekaralności
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2002 r., NR 101,poz.926 ze zm.)”

-  oferta cenowa wykonania zadania

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD w  Kramsku.

RODZAJ UMOWY:
-  umowa zlecenie
Zatrudnienie będzie obejmowało 8 h miesięcznie w placówce przez okres 15 miesięcy.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 maja 2017 r., listownie  (nie decyduje data stempla pocztowego), bądź osobiście w siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,  ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.  

 

 

29.04.2017

 

Konin, dn. 29.04.2017 r.

 

Protokół z wyboru oferty nr 3/2017

I. Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin.

II. Termin składania ofert:

 W dniu 28.04.2017 o godz. 12:00  upłynął kolejny termin rozeznania rynku  w ramach projektu
„Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena usługi wsparcia dla osób borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej www.tpd.konin.pl

III. Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę: 

W ramach niniejszego postępowania wpłynęła 1 ofert podmiotu:

Lp.

Nazwa i dane firmy

Cena

3.

Prywatny Gabinet Psychoterapii Kinga Sabacińska - Nowak

Ul. Kurpińskiego 2, 62- 510 Konin,

NIP 6651278768

 

100,00 zł za 1h terapii/warsztatów brutto

 

IV. Kryteria wyboru ofert:

- cena 60

- doświadczenie zawodowe 40

 

V. Uzasadnienie:

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 28.04.2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na usługę wsparcia dla osób borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi , Zleceniodawca  wyłonił ofertę podmiotu: Prywatny Gabinet Psychoterapii Kinga Sabacińska – Nowak, 62-510 Konin , ul. Kurpińskiego 2, oferującą cenę 100 zł brutto , której oferta była jedyną zaoferowaną, spełniającą wymogi formalne,
uzyskując łącznie 100 pkt. Załącznik nr 1 Tabela z ofertą i punktacją.

W wyborze uczestniczyli:

1.Krystyna Chowańska

2.Paulina Antczak

3.Marzanna Przybyłowska 

27.04.2017

 

 

Konin, dn. 27.04.2017 r.

 

 

Protokół z wyboru oferty nr 2/2017

 

 W dniach 19.04.2017 i  26.04,2017 r. upłynęły terminy  rozeznania rynku  w ramach projektu  „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”.

Przedmiotem zapytania było przygotowanie diagnozy neurologicznej dla dziecka kwalifikowanego do przysposobienia.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej

http://www.tpd.konin.pl/Aktualnosci,Przedlu%C5%BCenie-terminu-skladania-ofert-,1,190.html

http://www.tpd.konin.pl/Aktualnosci,Uslugi-preadopcyjne-wsparciem-procesu-adocpji----------Zapytanie-ofertowe-nr-2/2017,1,174.html

 

W ramach niniejszego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z tym postępowanie zakończono.

 

 

W wyborze uczestniczyli:

1.Krystyna Chowańska

2.Paulina Antczak

3.Marzanna Przybyłowska

 

                                                                                               

24.04.2017

Konin, dn. 18.04.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 3/2017

W związku z nie rozstrzygnięciem  zapytania ofertowego   w dniu 24.04.2017 r.
termin składania ofert  na poniższe zapytanie został wydłużony do 28.04.2017r. do godz. 12:00

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

 

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte rodziny przeżywające  problemy  opiekuńczo – wychowawcze.   

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi wsparcia dla osób borykających się z problemami wychowawczo – opiekuńczymi

Wsparcie ma obejmować – w zależności od potrzeb:

        1.  pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

        2.  poradnictwo, pomoc psychologiczno – pedagogiczna

        3.  terapia

 

Wsparcie ma być zrealizowana w terminie od 01.05.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

 

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać
do dnia 28.04.2017 do godz.12.00
na adres email
oaokonin@wp.pl

pocztą lub osobiście na adres Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Paulina Antczak

Marzanna Przybyłowska

tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

 

21.04.2017

 

 

                                                                                                                                                         Konin, dn. 21.04.2017r .

                             PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT

            W postępowaniu na usługę : transport autokarowy

I.                   Zamawiający

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a 62-510 Konin

II.                Termin składania ofert :  do dnia 20.04.2017 r.

w dniu 10.04.2017 r. zamieszczono na stronie internetowej www. tpd.konin.pl ogłoszenie o naborze ofert na transport autokarowy

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.04.2017 r. do godz. 15.00 złożono cztery  oferty.

III.             Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę:

1.      Usługi Turystyczno-Handlowe „Stachurski” Mirosław Stachurski
62-740 Tuliszków                                                                            1.788,48  zł

2.      Frank-Tour Jerzy Frankiewicz 62-504 Konin                                 1.740,00  zł

3.      „Katarzyna Turist” Katarzyna Waleriańczyk 62-561 Ślesin           1.806,84  zł

4.      Gmina Rychwał,   62-570 Rychwał                                                 1.108,90  zł

IV.             Kryterium wyboru oferty:

- cena

- dogodny i bezpieczny przewóz uczestników

V.       Uzasadnienie

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 21.04.2017 r.  analizy ofert
w celu realizacji zamówienia na usługę transport autokarowy, Zleceniodawca wyłonił:

            Gminę Rychwał, 62-570 Rychwał

            której ofertę uznano za najkorzystniejszą według kryterium wyboru oferty:  
 dogodny i bezpieczny przewóz uczestników za najkorzystniejszą cenę.

W wyborze uczestniczyli:

Krystyna Chowańska

Ewelina Mili

Magdalena Michalak

                                

20.04.2017

                                                                                                                                         

Konin, dn. 18.04.2017


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 3/2017


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

 

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte rodziny przeżywające  problemy  opiekuńczo – wychowawcze.   

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi wsparcia dla osób borykających się z problemami wychowawczo – opiekuńczymi.

Wsparcie ma obejmować – w zależności od potrzeb:

         1.  pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

          2.  poradnictwo, pomoc psychologiczno – pedagogiczna

          3.  terapia

 

Wsparcie ma być zrealizowana w terminie od 01.05.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

 

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać
do dnia 24.04.2017 do godz.12:00

na adres email oaokonin@wp.pl

pocztą lub osobiście na adres Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Paulina Antczak

Marzanna Przybyłowska

tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

Konin, dn. 10.04.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 2/2017

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

 

W ramach projektu  dzieci kwalifikowane do adopcji e otrzymają wsparcie  w postaci wskazania ich indywidualnych potrzeb. Nie wystarczająca wiedza o zdrowiu  dziecka jest często kluczowym kryterium
 w procesie decyzji rodziny o nieprzyjęciu dziecka w rodzinę. Uzupełniona  diagnoza dziecka przez wprowadzenie pogłębionej diagnostyki ułatwi kandydatom podjęcie decyzji  o przysposobieniu dziecka.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę specjalistycznej usługi z zakresu neurologii dziecięcej.

Usługa ma obejmować :

1. Badanie neurologiczne   - pogłębiona diagnoza

2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji (np. listy obecności uczestników projektu)

 

Diagnoza ma być zrealizowana w terminie od 01.05.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

 

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać do dnia 19.04.2017

na adres e-mail oaokonin@wp.pl
pocztą lub osobiście na adres Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Paulina Antczak

Marzanna Przybyłowska

tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

 

10.04.2017

 

 

             Konin dnia: 10.04.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego:                        Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

Adres zamawiającego:            ul. Noskowskiego 1a

Kod Miejscowość:                  62-510 Konin

Telefon:                                  63 242 34 71

Faks:                                       63-242 34 71

Adres strony internetowej:                     www.tpd.konin.pl

Adres poczty elektronicznej:                  tpdkonin@op.pl

Godziny urzędowania:                           7:30 do 15:30

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dowóz dzieci  uczestniczących w projekcie „LUS-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”  na spektakl w Teatrze Muzycznym ul. Niezłomnych 1e w Poznaniu

2.      Rodzaj zamówienia: Usługi w zakresie transportu drogowego

3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakres zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu uczestników   projektu :

transport na spektakl teatralny w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, w dniu  16 maja 2017r., który obejmie: przywiezienie i rozwiezienie uczestników projektu z 5 gmin: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin. 

Kolejność zbierania uczestników z gmin ustala kierowca.

Przyjazd do Poznania  godzina 15.00

Wyjazd  z  Poznania godzina  20.15  i  rozwiezienie dzieci do gmin.

4.            Transportem jednorazowo objętych zostanie  45 uczestników projektu.

5.            Pojazd, którym realizowany jest przewóz uczestników, nie musi pozostawać
do dyspozycji Zamawiającego w czasie pobytu uczestników projektu w Poznaniu.

6.            Termin wykonania zamówienia: 16 maja 2017r.

7.            Wykonawca zapewnia optymalnie najkrótszą trasę przejazdu uczestników.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.            Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie
z załączonym formularzem ofertowym zawierać będzie cenę (brutto) za kilometr oraz planowaną liczbę kilometrów.

2.            Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

PROCEDURY I KRYTERIA OCENY OFERT

1.            Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania cenowego.

2.            Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: dogodny i bezpieczny przewóz uczestników za najkorzystniejszą cenę.

3.            Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

4.            Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.            Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2.            Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć:

2.1 Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr l do mniejszego zapytania),

2.2  Podpisane oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

3.            Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres:

                         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

                                             ul. Noskowskiego 1a,   62-510 Konin

       z dopiskiem „zapytanie ofertowe” lub osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do        
       20.04.2017r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.  

KONTAKT Z WYKONAWCĄ

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Krystyna Chowańska          63 242 34 71

Magdalena Michalak           63 242 34 71

INNE INFORMACJE

1.Prezes jednostki dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu).

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

 3.Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.

4. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z załącznikami. 

 

ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz ofertowy.
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

 

Pieczęć Zamawiającego

30.03.2017

 

 

                                                                                                                                               Konin, dn. 30.03.2017 r.

                             PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT

            W postępowaniu na usługę : przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z problemami   
            opiekuńczo-wychowawczymi, trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

I.                   Zamawiający

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a 62-510 Konin 

II.                Termin składania ofert :  do dnia 30.03.2017 r.

w dniu 14.03.2017 r. zamieszczono na stronie internetowej www. tpd.konin.pl ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.03.2017 r. do godz. 12.00 złożono dwie  oferty.  

III.             Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę:

Małgorzata Sobieraj,  zam. ul. Ametystowa 55,  62-500 Konin

Agnieszka Wawrzyniak,  zam. ul. Piłsudskiego 18/30, 62-500 Konin 

IV.             Kryterium wyboru oferty:

- cena   

- doświadczenie  zawodowe     

V.       Uzasadnienie

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 30.03.2017 r.  analizy ofert
w celu realizacji zamówienia na usługę przeprowadzenia warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, trening umiejętności rodzicielskich
 i wychowawczych, Zleceniodawca wyłonił:
 

            Panią Małgorzatę Sobieraj, zam. ul. Ametystowa 55,  62-500 Konin,
 oferującą cenę 100,00 zł brutto za godzinie i  odpowiednie  doświadczenie zawodowe ,
  której ofertę uznano za najkorzystniejszą według kryterium wyboru oferty tj. ceny 
 i doświadczenia zawodowego.

W wyborze uczestniczyli:

Krystyna Chowańska

Ewelina Mili 

Magdalena Michalak

24.03.2017

 

 

Przedłużenie terminu składania ofert do projektu 

                                                            LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim
 
Informujemy, że tremin składania ofert na poniższe zapytanie został wydłużony do 30.03.2017r

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu  „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.2. Usługi społeczne Poddziałanie: 7.2.1. Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie  zwraca się z zapytaniem ofertowym o organizację warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi : trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

Termin i forma realizacji zatrudnienia:
1)  Marzec 2017 r. Październik 2017r. , Marzec 2018 r., Październik 2018 r.
2)  Realizacja zadania w 5 gminach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin.
     Łącznie 40 godzin. 8 godzin w każedj placówce  przez okres realizacji zadania .

3)  Umowa zlecenie

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać  do dnia 30.03.2017 r.  na adres TPD OP Konin, ul. Noskowsiego 1a, 62-510 Konin 

 Formularz oferty wraz z załącznikami do wypełnienia znajduje się w zakładce po lewej stronie:  Wnioski do pobrania 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie  zostali wykluczeni z postępowania.
5) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
6) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c

23.03.2017

 

  Konin, dn. 23.03.2017 r.

Protokół z wyboru oferty nr 1/2017

I. Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin.

II. Termin składania ofert:

 W dniu 22.03.2017 upłynął kolejny termin rozeznania rynku  w ramach projektu
„Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena usługi spotykań terapeutycznych
 dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej www.tpd.konin.pl

http://www.tpd.konin.pl/Aktualnosci,PREADOCPJA---Zapytanie-ofertowe-nr-1/2017-wycena-uslugi-spotkan-terapeutycznych,1,223.html

http://www.tpd.konin.pl/Aktualnosci,PREADOPCJA--Przedlu%C5%BCenie-terminu-skladania-ofert-do--projektu-zapytania-1/2017-wycena-uslug-terapeutycznych-,1,167.html

III. Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę: 

W ramach niniejszego postępowania wpłynęły 4 oferty podmiotów:

Lp.

Nazwa i dane firmy

Cena

1.

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno –Seksuologiczny  Sylwia Osada

62-510 Konin, ul. Chopina 2/66

NIP 665-257-54-16

 

 

100,00 zł za 1h terapii/warsztatów brutto

2.

Gabinet Psychoterapii Integrum Agnieszka Breitkopf

Ul. Kolejowa 47a/111 01-210 Warszawa

NIP 527-196-18-20

 

150,00 zł za 1h terapii/warsztatów

brutto

3.

Prywatny Gabinet Psychoterapii Kinga Sabacińska - Nowak

Ul. Kurpińskiego 2, 62- 510 Konin,

NIP 6651278768

 

100,00 zł za 1h terapii/warsztatów brutto

4.

„Benignus” Agnieszka Wawrzyniak

62-500 Konin, ul. Piłsudskiego 18/30

NIP 665-166-72-92

 

 

100,00 zł za 1h terapii/warsztatów brutto

 

IV. Kryteria wyboru ofert:

- cena 60

- doświadczenie zawodowe 40

 

V. Uzasadnienie:

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 23.03.2017r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na usługę spotkań terapeutycznych  dla kandydatów starających się
 o przysposobienie dziecka
, Zleceniodawca  wyłonił 3 oferty podmiotów,
które oferują cenę 100 zł brutto za godzinę i odpowiednie doświadczenie zawodowe,
które uznano za najkorzystniejsze według kryterium wyboru oferty tj. ceny i doświadczenia zawodowego , uzyskując po 100 pkt.:

Lp.

Nazwa i dane firmy

1.

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno –Seksuologiczny  Sylwia Osada

62-510 Konin, ul. Chopina 2/66

NIP 665-257-54-16

 

3.

Prywatny Gabinet Psychoterapii Kinga Sabacińska - Nowak

Ul. Kurpińskiego 2, 62- 510 Konin,

NIP 6651278768

 

4.

„Benignus” Agnieszka Wawrzyniak

62-500 Konin, ul. Piłsudskiego 18/30

NIP 665-166-72-92

 

 

Załącznik nr 1 Tabela z ofertą i punktacją.

W wyborze uczestniczyli:

1.Krystyna Chowańska

2.Paulina Antczak

3.Marzanna Przybyłowska

 

Załącznik nr 1 Tabela z ofertą i punktacją

 

Lp.

Nazwa

Oferta zgodna pod względem formalnym

Rozwój zawodowy

pkt

Cena brutto

Cena pkt

Suma uzyskanych pkt

1

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno –Seksuologiczny  Sylwia Osada

 

tak

40

100

60

100

2

Gabinet Psychoterapii Integrum Agnieszka Breitkopf

 

tak

40

150

50

90

3

Prywatny Gabinet Psychoterapii Kinga Sabacińska - Nowak

 

tak

40

100

60

100

4

„Benignus” Agnieszka Wawrzyniak

 

tak

40

100

60

100

                                                   

15.03.2017

LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu  „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.2. Usługi społeczne Poddziałanie: 7.2.1. Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie  zwraca się z zapytaniem ofertowym o organizację warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi : trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

Termin i forma realizacji zatrudnienia:
1)  Marzec 2017 r. Październik 2017r. , Marzec 2018 r., Październik 2018 r.

2)  Realizacja zadania w 5 gminach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin.
     Łącznie 40 godzin. 8 godzin w każedj placówce  przez okres realizacji zadania .

3)  Umowa zlecenie

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać  do dnia 22.03.2017 r.  na adres TPD OP Konin, ul. Noskowsiego 1a, 62-510 Konin 

 Formularz oferty wraz z załącznikami do wypełnienia znajduje się w zakładce po lewej stronie:  Wnioski do pobrania 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie  zostali wykluczeni z postępowania.
5) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.

6) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c

 

14.03.2017

Informujemy, że tremin składania ofert na poniższe zapytanie został wydłużony do 22.03.2017r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/2017

W związku z nie rozstrzygnięciem  zapytania ofertowego  nr 1/2017 w dniu 13.03.2017 r.
termin składania ofert  na poniższe zapytanie został wydłużony do 22.03.2017r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

W ramach projektu kandydaci na rodziny adopcyjne otrzymają wsparcie w obszarze więzi, relacji małżeńskich
 i społecznych, komunikacji i innych umiejętności niezbędnych w procesie opieki
 i wychowania dziecka Dzięki projektowi wzmocnią  oni swoją  motywację, urealnią oczekiwania, zniwelują deficyty.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi  spotkań terapeutycznych dla kandydatów starjących się o przysposobienie dziecka

 Spotkania terapeutyczne  mają  obejmować :

1.     -Wsparcie w obszarze społecznym, komunikacji  i innych niezbędnych umiejętności w procesie opieki
 i wychowania dziecka, wzmocnienie pozytywnych postaw rodzicielskich.

2.     -Wzmocnienie więzi i poprawa relacji małżeńskich, wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

3.    -Przepracowanie urazów z dzieciństwa, odbudowanie realnego wizerunku siebie.

4.    -Tworzenie konstruktywnych postaw w odniesieniu do sytuacji życiowych i zdarzeń.

Terapia ma być zrealizowana w terminie od 01.05.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać do dnia 22.03.2017
na adres email
oaokonin@wp.pl  

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze 3 najkorzystniejsze oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W przypadku pytań proszę o kontakt.
Paulina Antczak
Marzanna Przybyłowska
tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

14.03.2017

                                                                                  Konin, dn. 14.03.2017 r.

 

Protokół z wyboru oferty nr 1/2017

 

 W dniu 13.03.2017 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu
„Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena usługi spotkań terapeutycznych dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka.

W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej zapytanie ofertowe

http://www.tpd.konin.pl/Aktualnosci,PREADOCPJA---Zapytanie-ofertowe-nr-1/2017-wycena-uslugi-spotkan-terapeutycznych,1,223.html

nie wypłynęła  do Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci  w Koninie żadna oferta.

W związku z powyższym przedłużono termin  złożenia zapytania ofertowego do 22.03.2017r.

 

09.03.2017

 

 

Towarzystwo Przyajaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
realizuje zadanie w ramach projektu LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim
w 5 Środowiskowych Ogniskach Wychowaczych w gminach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Śkulsk, Ślesin. 

07.03.2017

 Konin, dn. 07.03.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/2017

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71
realizuje projekt „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji w Wielkopolsce i zwiększa  szansę na  świadomą  adopcję.

W ramach projektu kandydaci na rodziny adopcyjne otrzymają wsparcie w obszarze więzi, relacji małżeńskich
 i społecznych, komunikacji i innych umiejętności niezbędnych w procesie opieki
 i wychowania dziecka Dzięki projektowi wzmocnią  oni swoją  motywację, urealnią oczekiwania, zniwelują deficyty.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa  o wycenę usługi  spotkań terapeutycznych  dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka.

Spotkania terapeutyczne  mają  obejmować :

1.   Wsparcie w obszarze społecznym, komunikacji  i innych niezbędnych umiejętności w procesie opieki
 i wychowania dziecka, wzmocnienie pozytywnych postaw rodzicielskich.

2.   -Wzmocnienie więzi i poprawa relacji małżeńskich, wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

3.    -Przepracowanie urazów z dzieciństwa, odbudowanie realnego wizerunku siebie.

4.    -Tworzenie konstruktywnych postaw w odniesieniu do sytuacji życiowych i zdarzeń.

Terapia ma być zrealizowana w terminie od 01.05.2017r. do 31.08.2018r.

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze oferenta)

Oferty złożone na załączonym formularzu proszę przesyłać do dnia 13.03.2017
na adres email
oaokonin@wp.pl 

Uwagi końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
 bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą
 w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego  Zapytania ofertowego.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału
 w postępowaniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1k.c.

10) Zamawiający wybierze 3 najkorzystniejsze oferty spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W przypadku pytań proszę o kontakt.
Paulina Antczak
Marzanna Przybyłowska
tel. 63 242 34 71, oaokonin@wp.pl

07.02.2017

 

21 bal karnawałowy  dla ok. 450 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Ziemi Konińskiej zorganizowany został 06.02.2017 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Po uroczystym otwarciu z udziałem przedstawicieli parlamentu, władz miasta i powiatu, bal rozpoczęto polonezem prowadzonym przez pary taneczne zespołu Konińskiego Domu Kultury pod kierunkiem
Pana Dariusza Intrysa.

Uczestników imprezy zabawiali: animatorka Lucyna Sapalska oraz  DJ Paweł Borowski przy karnawałowych światłach firmy Audiolight technika estradowa.  

Wszystkim, którzy włączyli  się w organizację tego wspaniałego i wyjątkowego balu
serdecznie dziękujemy. 

   

  

  

  

01.02.2017

 Żółty Talerz przygotował już dla dzieci 420 tys. posiłków! Będzie film o Żółtym Talerzu!

Stworzony przez Kulczyk Foundation sojusz wydał już 420 tysięcy smacznych posiłków dla dzieci
w całej Polsce. Do sierpnia 2017 roku zostanie wydanych aż milion takich posiłków! Tak działa program Żółty Talerz, który żywi dzieci w szkolnych stołówkach oraz w świetlicach pozaszkolnych.
Jest tam, gdzie dziecko siada do posiłku!

12 marca na antenie TVN rusza czwarta seria cyklu „Efekt Domina” pokazująca organizacje,
które walczą z głodem na świecie i niedożywieniem w Polsce. – Już teraz serdecznie zapraszam
do oglądania – mówi Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation. Kulczyk Foundation przeznaczyła na przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci w Polsce 1 mln USD oraz 1 mln USD na projekty rzucające wyzwanie problemowi głodu na świece.

W czwartej serii realizowanego przez Dominikę Kulczyk „Efektu Domina” widzowie zobaczą m.in. historię dzieci oskarżonych o czary w Beninie oraz historię dzieci wychowujących się
w najniebezpieczniejszym miejscu w Rio de Janeiro – faweli Maré. Poznają także sytuację uciekinierów z Burundi i Kongo umieszczonych w trzecim największym na świecie obozie dla uchodźców, w którym być może spędzą resztę życia. To sytuacje, w których głód jest często i przyczyną, i konsekwencją. – Jeden z odcinków dotyczy oczywiście Polski i opowiada o fenomenie Żółtego Talerza. Pierwszy raz tak dużo, tak szacownych organizacji zawarło ścisły sojusz by realizować dokładnie te same cele. Zaproszenie Kulczyk Foundation przyjęły bowiem Caritas, Polski Czerwony Krzyż, SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Banki Żywności oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

Projektowi Żółty Talerz patronuje Rzecznik Praw Dziecka.

01.02.2017

Warsztaty kulinarne pt: "Warzywne, zdrowe przekąski"  z udziałem wolontariuszy klas gastnonomicznych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

  

 

 

01.02.2017

                                       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi półkolonie zimowe w nastepujacych placówkach:

                   1.  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kolejowa 2, Konin

                   2.  Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 7, ul. Staffa 5, Konin-Gosławice

                  3.   Świetlica Środowiskowa TPD, ul. Kamienne 57 a,  Konin-Wilków.

01.02.2017

 
W ramach Programu Fundacji Tesco Dzieciom "Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę"   27. 01.2017r. w Zespole Szkół im. M. Kopernika  w Koninie odbyły się otwarte warsztaty kulinarne powiązane z degustacją, w których wzięli udział dzieci wraz z rodzicami oraz kadra i uczniowie klas gastronomicznych. 

 

  

  

17.01.2017

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie realizuje  projekt
pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne...

 

23.12.2016

   

  

  

  

22.12.2016

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy na półkolonii zimowej.

Termin półkolonii: 30.01-10.02.2017r.

Miejsce: Świetlica Środowiskowa TPD , ul. Kamienna 57a,  Konin - Wilków

Zgłoszenia przyjmuje biuro TPD, ul. Noskowskiego 1a,  Konin

tpdkonin@op.pl

tel 63 242 34 71

07.12.2016

 Wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci serdecznie dziękują wszystkim za oddanie głosów w konkursie na najlepszą instytucję i SuperNova dla naszej organizacji!

    

   

24.11.2016

                                                                     

 

 Podopieczni Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci w Koninie  w programie Fundacji Tesco Dzieciom   „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”.  

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W obecnej – piątej  edycji Programu bierze udział  Środowiskowe   Ognisko  Wychowawcze   nr 6  w  Koninie, ul. Kolejowa 2. 

Dzieci i młodzież  uczestniczą w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania.                     Zajęcia prowadzają wychowawcy, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez  Fundację  Tesco Dzieciom.  Podopieczni  Ogniska biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach
i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy
na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.

 

Więcej informacji o programie: www.fundacjatesco.pl

15.11.2016

 

                                                                                                                                        Konin, dn. 15.11.2016r .

                             PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT

                     W postępowaniu na usługę : przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

I.                   Zamawiający

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a 62-510 Konin

II.                Termin składania ofert :  do dnia 14.11.2016 r.

w dniu 26.10.2016 r. zamieszczono na stronie internetowej www. tpd.konin.pl ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.11.2016 r. do godz. 15.00 złożono pięć ofert.  

III.             Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę:

1.      Pani Eliza Pałasz                                       (na teren gminy Kleczew)

2.      Pani Anna Majkowska                              (na teren gminy Kramsk)

3.      Pani  Edyta Zielińska                                (na teren gminy Skulsk i Ślesin)

4.      Pani Andżelika Patecka                            (na teren gminy Rychwał) 

IV.             Kryterium wyboru oferty:

- doświadczenie zawodowe

- cena usługi

V.       Uzasadnienie

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 15.11.2016r. analizy ofert
w celu realizacji zamówienia na przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych Zleceniodawca wyłonił oferty:

1.      Pani Eliza Pałasz                                       (na teren gminy Kleczew)

2.      Pani Anna Majkowska                              (na teren gminy Kramsk)

3.      Pani  Edyta Zielińska                                (na teren gminy Skulsk i Ślesin)

4.      Pani Andżelika Patecka                            (na teren gminy Rychwał)

           uznane za zgodne z kryterium wyboru oferty: tj.
doświadczenia zawodowego i ceny usługi.

W wyborze uczestniczyli:

Krystyna Chowańska

Magdalena Michalak

15.11.2016

 

                                                                                                                                        Konin, dn. 15.11.2016r .

                             PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERT

            W postępowaniu na usługę : przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki kompetencji
            matematycznych i języka angielskiego

I.                   Zamawiający

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a 62-510 Konin

II.                Termin składania ofert :  do dnia 14.11.2016 r.

w dniu 26.10.2016 r. zamieszczono na stronie internetowej www. tpd.konin.pl ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki kompetencji matematycznych i języka angielskiego

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.11.2016 r. do godz. 15.00 złożono dziesięć ofert.

III.             Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę:

1.      Pani Violetta Kropidłowska                     (na teren gminy Kleczew i Ślesin)

2.      Pani Justyna Oks                                      (na teren gminy Kramsk)

3.      Pani Hanna Nowak                                   (na teren gminy Skulsk)

4.      Pani Adrianna Poznańska                         (na teren gminy Rychwał)

5.      Pani Katarzyna Cichos-Moskal                (na teren gminy Kleczew i Ślesin)

6.      Pani Anna Jaworska                                 (na teren gminy Rychwał)

7.      Pani Marta Rogodzińska                          (na teren gminy Skulsk)

8.      Pani Joanna Żabierek                               (na teren gminy Kramsk)

IV.             Kryterium wyboru oferty:

- doświadczenie zawodowe

- cena usługi

V.       Uzasadnienie

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego  w dniu 15.11.2016r. analizy ofert
w celu realizacji zamówienia na przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki kompetencji matematycznych i języka angielskiego Zleceniodawca wyłonił oferty:

1.      Pani Violetta Kropidłowska                     (na teren gminy Kleczew i Ślesin)

2.      Pani Justyna Oks                                      (na teren gminy Kramsk)

3.      Pani Hanna Nowak                                   (na teren gminy Skulsk)

4.      Pani Adrianna Poznańska                         (na teren gminy Rychwał)

5.      Pani Katarzyna Cichos-Moskal                (na teren gminy Kleczew i Ślesin)

6.      Pani Anna Jaworska                                 (na teren gminy Rychwał)

7.      Pani Marta Rogodzińska                          (na teren gminy Skulsk)

8.      Pani Joanna Żabierek                               (na teren gminy Kramsk)

           uznane za zgodne z kryterium  oferty: tj. doświadczenia zawodowego i ceny usługi.

          W wyborze uczestniczyli:

          Krystyna Chowańska
Magdalena Michalak

25.10.2016

 

Zapytanie ofertowe nr 2 w Projekcie LUS- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim  - oferta zatrudnienia specjalisty z socjoterapii 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 ogłasza nabór nauczycieli do prowadzenia zajęć z socjoterapii z dziećmi
 

WYMAGANIA:

-  kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
-  aktualne CV
-  dyspozycyjność
-  mobilność
-  doświadczenie w pracy z dziećmi min. 3 lata
-  oświadczenie o niekaralności
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2002 r., NR 101,poz.926 ze zm.)”

-  oferta cenowa wykonania zadania

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD w:  Kleczewie, Kramsku, Rychwale, Skulsku, Ślesinie.

 

RODZAJ UMOWY:

-  umowa zlecenie
Zatrudnienie będzie obejmowało 8 h miesięcznie w placówce przez okres 20 miesięcy.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14 listopada 2016 r., listownie  (nie decyduje data stempla pocztowego), bądź osobiście w siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,  ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.  

25.10.2016

 

Zapytanie ofertowe nr 1 w Projekcie LUS- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim - oferta zatrudnienia specjalisty z matematyki i języka angielskiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 ogłasza nabór nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi
z matematyki  i  języka angielskiego.

 

WYMAGANIA:

-  kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
-  aktualne CV
-  dyspozycyjność
-  mobilność
-  doświadczenie w pracy z dziećmi min. 3 lata
-  oświadczenie o niekaralności
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2002 r., NR 101,poz.926 ze zm.)”

-  oferta cenowa wykonania zadania

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD w:  Kleczewie, Kramsku, Rychwale, Skulsku, Ślesinie.

 

RODZAJ UMOWY:

-  umowa zlecenie
Zatrudnienie będzie obejmowało 8 h miesięcznie w placówce przez okres 20 miesięcy.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14 listopada 2016 r., listownie  (nie decyduje data stempla pocztowego), bądź osobiście w siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,  ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.  

05.10.2016

                          Żółty Talerz  program

                Dominiki i Sebastiana Kulczyka

Bardzo chcę, by dla polskich dzieci coś się zmieniło na lepsze – podkreślała w czwartkowe południe 29 września Dominika Kulczyk, szefowa Kulczyk Foundation. Razem ze swoim bratem Sebastianem Kulczykiem prezentowała swój projekt społeczny, który został przygotowany wspólnie z pięcioma największymi polskimi organizacjami pomagających dzieciom.

Program zainicjowany przez Dominikę i Sebastiana Kulczyka ma w założeniu wspierać system dożywiania dzieci w Polsce. – Gigantyczne pieniądze i wielka ofiarność wielu osób – to wyróżniki systemu działającego w naszym kraju. To, co mogą zrobić organizacje pozarządowe, to dokładać swoje zaangażowanie i rozwiązania tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne. Wtedy wszyscy gramy do jednej bramki – wyjaśnił Marek Borowski, który w programie "Żółty Talerz" jest ekspertem Kulczyk Foundation.

»Żółty Talerz« to unikalny w skali kraju sojusz organizacji. Jeżeli każdemu z nas będzie zależało na tym, aby nasze dzieci jadły regularne i zdrowe posiłki, to każde dziecko otrzyma taki właśnie pełnowartościowy obiad! Dlatego bądźmy tu razem – zapraszała Dominika Kulczyk.

 

    

20.09.2016

                                                                                                                                    

              ŻÓŁTY TALERZ  – program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 września przystąpiło do programu wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Żółty Talerz to wspólny program uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi.

Program, w części, za którą odpowiada TPD, jest realizowany w 50 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD na terenie pięciu województw: mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Podstawowym celem programu jest dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 1500 naszych podopiecznych.

Poza tym raz w miesiącu w miejscach zakwalifikowanych do projektu odbywać się będą warsztaty edukacyjne dla dzieci dotyczące zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia  przygotowywane  przez wychowawców, same dzieci czy też zatrudnionych specjalistów.

Natomiast raz na dwa miesiące będą organizowane warsztaty edukacyjne dla rodziców podopiecznych ognisk i świetlic TPD. Podczas warsztatów można będzie zdobyć wiedzę na temat przygotowywania zdrowych i zbilansowanych posiłków oraz ekonomicznego gospodarowania żywnością.

W każdym z województw na przełomie maja i czerwca zorganizowany zostanie piknik rodzinny promujący zdrowe odżywianie dla całej rodziny pt. „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”.  Podczas pikniku odbędą się kiermasze potraw przygotowanych przez dzieci i rodziców, pokazy kulinarne (przygotowywanie potraw), konkursy kulinarne oraz konkursy wiedzy o zdrowym odżywianiu, a także zawody i rozgrywki sportowe.

Program Żółty Talerz ma w ciągu najbliższych 12 miesięcy przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość i intensywność żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i zapewnić wiedzę pomocną w prawidłowym żywieniu najmłodszych. Żółty Talerz to sojusz Kulczyk Foundation z Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi. To łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci, co ma zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.

25.08.2016

   

  

  

   

29.06.2016

                                                                                         Informacja

                 Uprzejmie informuję, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie realizuje projekt
w zakresie wspierania rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie od czerwca 2016r.  Ośrodka Mediacji 
i Terapii Rodzinnej,
który  świadczy pomoc specjalistów (psycholog, pedagog, mediator) w zakresie:

   1.Konsultacje
       Udzielanie specjalistycznej pomocy będzie poprzedzone konsultacjami w celu  
       zebrania ważnych informacji o sytuacji życiowej klienta i wspólne ustalenie współpracy

2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
a)   Psychoterapia – cykl regularnych, indywidualnych spotkań polegający na pomocy
w trudnościach życiowych, m.in. w relacjach z innymi osobami, przeżywaniu własnej uczuciowości, zaufaniu do   drugiego człowieka, poczuciu własnej wartości, akceptacji siebie.

b)  Psychoedukacja  - dostarczenie wiedzy i umiejętności z istotnych dla klienta obszarów. (radzenie sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, współuzależnienie, komunikacja z innymi, trudności wychowawcze lub inne ważne dla klienta zagadnienia).

c)  Poradnictwo – pomoc w rozwiazywaniu konkretnych problemów klienta przez analizę przyczyn, skutków i możliwości działania.

3. Mediacje
Mediacja rodzinna ma pomóc podjąć decyzję co do spraw,  które  strony  uważają  za    
ważne i wymagające  omówienia.  Rolą  mediatora  będzie  dbałość  o  takie    
zorganizowanie  mediacji,  by strony  mogły same  podjąć decyzję  i  by była to  decyzja    
świadoma, poprzedzona  analizą  ich potrzeb  i  rozważeniem  dostępnych  rozwiązań.   
Mediator  dba,  aby  komunikacja  między  stronami  w  trakcie   negocjowania       
porozumienia   przebiegała  sprawnie i w poprawnej atmosferze.

            Miejscem spotkań są lokale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1a.

    Nieodpłatne usługi świadczone są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym nr tel.  63 242 34 71
    od poniedziałku do soboty.

       Projekt współfinansowany ze środków  Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                      Prezes

                                                                                             Krystyna Chowańska                                                                                                      

17.06.2016

Podopieczni Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Słoneczko" i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 6  w Koninie gościli w Zespole Szkół im. M. Kopernika.  Dzieci wraz z kadrą sedecznie dziekują za zaproszenie. 

27.04.2016

                                                              Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie
                                              organizuje w okresie wakacji półkolonie w następujacych placówkach:

 

         1. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kolejowa 2, Konin

         2. Śrdowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 7, ul. Staffa 5,  Konin-Gosławice

         3. Świetlica Środowiskowa TPD, ul. Kamienna 57 a, Konin-Wilków

         

16.11.2015

                                              

               

        

        

  

08.09.2015

                           

Placówki środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wznawiają działalność po wakacjach.

Kadra przygotowuje nowe oferty programowe. 

 


                            

28.05.2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie

realizuje projekt ze środków

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego:

„Szczęśliwa rodzina – marzeniem dziecka”

Cel zadania:

Ø wsparcie pedagogiczno - psychologiczne dla dzieci uczęszczających do ognisk i ich rodzin;

Ø zmniejszenie trudności wychowawczych w rodzinie oraz niepożądanych przejawów zachowania u dzieci;

Ø  uświadomienie rodzicom dzieci sposobów budowania trwałych relacji międzyludzkich  i efektywnej komunikacji w rodzinie;

Ø usprawnienie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb wśród dzieci oraz poszanowania potrzeb innych osób.

Beneficjenci:

Ø Podopieczni z trzech placówek środowiskowych:

● Szkoła Podstawowa nr 11,

● Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Słoneczko”,

● Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 5 ,

  Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 6.

 

28.05.2015

26 maja br. podopieczni Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie zaprosili swoje mamy, aby uczcić ich święto. Z okazji Dnia Matki dzieci przygotowały krótkie przedstawienie i wesołe konkursy, w których wszyscy z zaangażowaniem brali udział.

 

10.04.2015

Kultywując tradycje i obrzędy świąt podopieczni ogniska z rodzicami przygotowali Śniadanie Wielkanocne.  Na stołach prezentowane były tradycyjne, zdrowe potrawy. 

 

01.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2015

Wypoczynek  letni  2015r.
z  Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci

 

   KOŁOBRZEG                                    01.07. - 11.07.

KOLONIA  DZIENNIKARSKO- TANECZNA

Internat Zespołu Szkół Policealnych w Parku Zdrojowym, ul. Grottgera 11

Baza lokalowa z dobrymi warunkami  na wypoczynek w odległość 300 m do morza

Zakwaterowanie – pokoje 4 osobowe z umywalkami, węzeł sanitarny na korytarzu

Wyżywienie – 3 posiłki + podwieczorek
             Program

·         wycieczki piesze ( w tym z przewodnikiem po Kołobrzegu)

·         warsztaty dziennikarskie i taneczne,

·         plażowanie i kąpiele morskie,

·         rejs statkiem,

·         imprezy kulturalno - rekreacyjne.

Koszt turnusu 990,00zł

JASTRZĘBIA GÓRA                              12.07. - 22.07. 

KOLONIA TURYSTYCZNO - SPORTOWA

Ośrodek Wypoczynkowy „ MEDUZA”, ul. Rozewska 7

Ośrodek położony nad samym brzegiem morza, posiada basen kryty, plac zabaw, 3 boiska, świetlicę, salę dyskotekową

Zakwaterowanie – pokoje 3,4 osobowe z łazienkami.

Wyżywienie – 3 posiłki + podwieczorek

Program

·         wycieczki autokarowe i  piesze,

·         biwak nad Jeziorem Żarnowieckim (kajaki),

·         rejs promem  do Szwecji ( Karlskrone),  2 noclegi, posiłek (stół szwedzki),
całodniowe zwiedzanie miasta,

·         zajęcia sportowe na terenie ośrodka,

·         zajęcia kulturalno – rekreacyjne.

Koszt turnusu 1.250,00 zł

   LĄDEK ZDRÓJ                            24.07. - 03.08.

     KOLONIA ZDROWOTNA ( WADY POSTAWY, DROGI ODDECHOWE)

Ośrodek Wypoczynkowy Bankowy, ul. Kościuszki 8, 57-540 Lądek Zdrój
            Ośrodek położony między częścią uzdrowiskowo-zdrojową, a zabytkowym rynkiem
            na  terenie ogrodzonym. Posiada plac zabaw, boisko sportowe, tenis stołowy - ping-pong, bilard,
            miejsce na ognisko, świetlicę.  Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami.
            W pobliżu basen odkryty i pijalnia wód naturalnych.

Wyżywienie – 3 posiłki + podwieczorek
             Program

·         zabiegi w  zakładzie przyrodoleczniczym  (inhalacje, gimnastyka korekcyjna),

·         wycieczki autokarowe i piesze (Kotlina Kłodzka i okolice Lądka Zdroju)

·         zajęcia kulturalno – rekreacyjne i sportowe,

·         udział w imprezach  lokalnych  (koncerty i inne atrakcje),

 Koszt turnusu zł 1100,00 zł

 

Karta uczestnika kolonii do pobrania ze strony internetowej www.tpd.konin.pl
w zakładce WAKACJE

Zgłoszenia w Biurze Zarządu TPD, 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A
tel. 63  242 34 71,
tpdkonin@op.pl

 

Przeznacz 1% podatku na pomoc dla podopiecznych TPD
Nr KRS 0000429483

 

20.01.2015

Półkolonie  zimowe  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie organizuje 2 turnusy półkolonii zimowych dla dzieci w wieku  szkolnym  6- 16 lat

Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie  - 16.02 – 27.02.2015r.

Szkoła Podstawowa nr 11  w Gosławicach  - 14.02.-23.02.2015r.

Oferta programowa:

- zajęcia artystyczno – rekreacyjne

- wycieczki  piesze i autokarowe

- wyjścia na basen, do kina, do Fabryki Wrażeń

-gry i zabawy na świeżym powietrzu

-obiady

23.12.2014

 

  

 

 

 

 

10.12.2014

 

 

 

 

 

 

29.10.2014

         

         

         

         

         

 

03.09.2014

28 sierpnia br. w gospodarstwie agroturystycznym "Pradolina" w Szczepidle odbył się piknik na zakończenie akcji letniej dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Wakacje 2014 z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci". W imprezie uczestniczyli koloniści z Kołobrzegu, Jastrzębiej Góry, Krynicy Morskiej, dzieci z półkolonii oraz rodzice.

22.07.2014

150 tysięcy posiłków dla dzieci w potrzebie

 

Program dożywiania Tesco Dzieciom  pt. „Zdrowo jeść by rosnąć w siłę” w czerwcu świetnie skomponował się z  hasłem obchodów   Dnia Dziecka  oraz  tematem przewodnim  Integracyjnego   Festynu  Rodzinnego  TPD Konin  pt. „W zdrowym stylu”.   Wychowankowie ogniska wraz ze swoimi rodzinami   uczestniczyli  w imprezach   podczas,  których   prezentowali swoją wiedzę i nabyte umiejętności dotyczące  wyeksponowania zdrowej żywności oraz  tężyzny  i sprawności fizycznej  uczestnicząc  w licznych konkursach i zabawach plenerowych.

 

 

21.07.2014

150 tysięcy posiłków dla dzieci w potrzebie

 

 

W miesiącu maju  działania w ramach realizacji  Programu dożywiania Fundacji Tesco Dzieciom  pt. „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” zostały wzbogacone o profesjonalne warsztaty kulinarne  przeprowadzone w Zespole Szkół Budowlanych im.  Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 
Uczestnicy programu pod kierunkiem Pani Aleksandry Wawrzyniak nauczyciela, technologa żywienia oraz uczniów klasy  drugiej  Technikum  Żywienia i  Usług  Gastronomicznych,   wspólnie wykonali atrakcyjne smakowo potrawy z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania.  Na  stole  pojawiły się:  zapiekanka  z  ziemniaków  i  pieczarek w sosie beszamelowym; naleśniki z serem, dżemem, musem jabłkowym, bitą śmietana i owocami; ciasteczka marchewkowe; sałatka owocowa z jogurtem;  grzanki z pastami: twarogowo-jajeczną, twarogową ze szczypiorkiem, z  twarogu i wędzonej ryby oraz sok  marchwiowo – jabłkowy.

 

21.07.2014

RAZEM NA RZECZ DZIECI W POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Fundacją TESCO Dzieciom


 Międzynarodowy Dzień Dziecka - wielkie święto, z okazji którego w Centrum TPD Helenów w dniu  4 czerwca  bawiło  się prawie dwa tysiące dzieci stało się także  okazją do podpisania pomiędzy naszą organizacją – Towarzystwem Przyjaciół Dzieci a Fundacją Tesco Dzieciom  porozumienia o partnerstwie.

Przedstawiciele obu organizacji – Pani Katarzyna Michalska Miszczyk Prezes Fundacji Tesco Dzieciom i pan Wiesław Kołak Prezes Zarządu Głównego TPD podpisali dokument, który jest obietnicą i zobowiązaniem do tego, aby obie organizacje działały wspólnie na rzecz potrzebujących dzieci w Polsce w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Pomocą w ramach działań realizowanych przez Partnerów zostanie objętych ponad tysiąc dzieci rocznie.  Najważniejsze zapisy porozumienia: „Fundacja Tesco Dzieciom oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mając na względzie wspólnotę celów statutowych oraz zakresu działań społecznych postanawiają o zawiązaniu pomiędzy organizacjami Partnerstwa Strategicznego.
            Celem Partnerstwa jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu pomoc dzieciom w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Fundacja i Towarzystwo uważają, ze dobro dzieci jest wspólnym dobrem zaś Partnerstwo jest odpowiednią formą współpracy przy realizacji zadań mających na celu poprawę jakości życia społecznego młodych ludzi.
            W szczególności Partnerzy ustalają, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci będzie głównym odbiorcą Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”, prowadzonego przez Fundację Tesco Dzieciom.”
            Partnerstwo nie jest niczym innym, jak kroczeniem po wspólnej drodze w myśl takich wartości jak solidarność, wzajemność, zaufanie i pomoc.
            Podczas pikniku w HELENOWIE wychowawcy z ognisk w Warszawie i Otwocku,w których realizowany jest program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” prowadzili konkursy i zabawy dla dzieci promujące projekt.


 

 

18.06.2014

W dniu 20.06.2014r. biuro Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Ośrodek Adopcyjny będzie nieczynny.

Przepraszamy.

02.06.2014

Zapraszamy na Rodzinny Festyn Integracyjny "W zdrowym stylu"

27.01.2014

Aktualna oferta wypoczynku  wakacyjnego TPD 2014  w zakładce WAKACJE po lewej stronie.

Serdecznie zapraszamy!

12.07.2013

Ośrodek Adopcyjny TPD w Koninie w okresie wakacyjnym
tj. od lipca do sierpnia  czynny od 8.00 - 15.00.

W celu  umówienia sie na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 63 242 34 71 lub 665 451 414

07.06.2013

Komitet Obchodów Roku Korczakowskiego  i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie

 

29.04.2013

W dniu  2.05.2013r. Biuro Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodek Adopcyjny będą nieczynne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

07.02.2013

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kolonijną. Szczegóły w zakładce Wakacje / Obozy

 

31.12.2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było organizatorem ...

10.12.2012

17 grudnia 2012r. o godz. 15.00 w KDK-u odbędzie się Koncert Bożonarodzeniowy

10.12.2012

TowarzystwoPrzyjaciól Dzieci w Koininie zostało laureatem konkursu "Działania Godne uwagi"

05.12.2012

5 grudnia 2012r. o godz. 16.00 odbędzie się w Sali atuszowej uroczystość Mikołąjkowa dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

11.09.2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Koninie w ramach  Programu Operacyjnego FIO  realizuje projekt " Kreatywność dzieci i młodzieży  szansą na spełnienie marzeń dorosłym życiu"

26.06.2012

Informacje szczegółowe o wyjeździe 2012r.

15.05.2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie serdecznie zaprasza na Integracyjny Festyn Rodzinny ...

15.05.2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie serdecznie zaprasza na Integracyjny Festyn Rodzinny ...

15.05.2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie serdecznie zaprasza na Integracyjny Festyn Rodzinny ...

23.02.2012

W związku z uchwałą Sejmu RP z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka